Rezervacije wellness & spa hotela i centara

Kako iskoristiti vaučer za letovanje u Srbiji

Da bi se podstakao razvoj domaćeg turizma, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija predstavilo je uslove koje bi trebalo da ispunite kako biste imali pravo na vaučer od 5.000 dinara za letovanje u Srbiji.

wellnessspars-Izvor-foto33

Hotel Izvor, Aranđelovac

Vaučer važi za boravke u trajanju od najmanje 5 noćenja, izvan mesta prebivališta korisnika vaučera i važi samo za usluge smeštaja. Njime se ne mogu plaćati hrana, piće, zdravstvene usluge, boravišna taksa i dr.

Period tokom kojeg možete iskoristiti vaučer je od 1. avgusta do 20. novembra 2015. godine. Jedina mesta u Srbiji za koja ne važe vaučeri su Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš.

Ko može biti korisnik vaučera?

Pravo na dodelu vaučera stiče se ako je podnosilac prijave zaključno sa 1. junom 2015. godine ostvario jedan od sledećih uslova:

 • penzioner je
 • nezaposlen, na evidenciji NSZ
 • korisnik je prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica
 • zaposlen, sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno
 • ratni vojni invalid, sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno.

Pravo na dobijanje vaučera može se ostvariti samo po jednom osnovu.

Smeštaj se rezerviše kod ugostitelja sa objavljene liste, nakon čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji koja je zapravo uslov za dodelu vaučera od strane Ministarstva.

Hotel Kraljevi čardaci, Kopaonik

Hotel Kraljevi čardaci, Kopaonik

Podnošenje prijave

Prijavu treba popuniti ručno, čitko, štampanim slovima i potpisati je svojeručno. Takvu prijavu, zajedno sa potrebnom dokumentacijom predajete na bilo kom šalteru pošte.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • fotokopiju lične karte
 • potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na ime korisnika vaučera.

Uz prijavu je potrebno podneti i sledeći dokaz:

 • za penzionere: ček od penzije koja je isplaćena u maju mesecu
 • za nezaposlene: fotokopiju uverenja NSZ o prijavi na evidenciju nezaposlenog lica
 • za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica: fotokopiju rešenja ili uverenja kojim se dokazuje ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica
 • za zaposlene sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno: original potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi za maj mesec, koju izdaje poslodavac
 • za ratne vojne invalide sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno: uverenje o priznatom svojstvu i iznosima mesečnih primanja koje izdaje nadležni opštinski organ; zaposleni ratni vojni invalidi moraju da prilože i original potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi za maj mesec, koju izdaje poslodavac.
Hotel Jelak, Lukovska banja

Hotel Jelak, Lukovska banja

Rokovi i rangiranje

Rok za predaju prijave sa potrebnom dokumentacijom je od izvršene rezervacije smeštaja do 15. jula 2015. godine – rok za prijavljivanje je produžen do 15. oktobra 2015. (zaključno sa tim danom do kraja radnog vremena pošte).

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima na 100.000 korisnika, a prijave će se rangirati na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru pošte.

Kako se preuzima vaučer?

Prijavljenim osobama koje steknu pravo na vaučer, Ministarstvo će preko pošte dostaviti vaučere lično na adresu, putem preporučene pošiljke. Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara, a pored osnovnih elemenata, vaučer će sadržati i odštampane podatke o korisniku vaučera (ime, prezime, adresu, JMBG).

Vaučerom se može platiti samo usluga smeštaja, a koristiće ga samo osoba na čije ime i glasi vaučer.

Ako je ukupna cena smeštaja skuplja od vrednosti vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima. Sa druge strane, u slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, korisnik predaje vaučer ugostitelju bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni.

Ugostitelj će, nakon završetka korišćenja usluga smeštaja, popuniti vaučer, overiti ga potpisom i pečatom. Korisnik vaučera će svojim potpisom potvrditi da je usluga pružena.

Nakon izvršenog plaćanja, ugostitelj će korisniku vaučera izdati fotokopiju fiskalnog računa, a original će zadržati za sebe kao dokaz i uslov za refundaciju.

Ovde možete pogledati detaljno sva dokumenta potrebna za dobijanje vaučera.

Hotel Solaris, Vrnjačka banja

Hotel Solaris, Vrnjačka banja

Pogledajte domaće SPA hotele iz našeg sistema rezervacija, u kojima možete iskoristiti vaučere:

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Junaković

Hotel Izvor, Aranđelovac

Hotel Radan, Prolom banja

Hoteli Jelak i Kopaonik, Lukovska banja

Hotel Solaris, Vrnjačka banja

Garni hotel Palić

Hotel Mona, Zlatibor

Hotel Palisad, Zlatibor

Klub Satelit, Zlatibor

Hotel Kraljevi čardaci, Kopaonik

Hotel Stara planina

Za sve dodatne informacije o navedenim hotelima i rezervaciju smeštaja pozovite nas na 065/255-22-65.


Share Button
Jedan komentar
 1. Lazović Milisav

  U julu 2016.g.sa suprugom sam bio u Lukovskoj Banji u privatnom smeštaju.Uplatili smo za 7 dana a potom produžili još 3 dana.Primanja su nam manja od 60000,00.Sve uplate su išle preko hotela.Dali imam pravo na vaučer i dali se može sada to naplatiti i šta trebam da uradim.da bih ostvario povraćaj novca.

Ostavi komentar

Top